0

10 books

@llun tag มา กรณีหนังสือ 10 เล่ม ที่ไม่ต้องคิดมาก และประทับใจ

  1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น: แปลมาจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ โดยท่านพุทธทาสและทีมงาน โดยเลือกเฉพาะสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านพูดสอนโดยตรง ผมก็สงสัยมาตลอดว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรกันแน่ วิธีที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นการไปอ่านสิ่งที่เป็นหลักฐานชั้นต้นที่สุดนี่เอง ผมเคยอ่านพระไตรปิฏกฉบับหลวง จริง ๆ ก็ดีแต่ว่ายาวเยอะ อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น เลือกมาบางพระสูตรที่เป็นที่ผมสงสัยพอดี เช่นว่า ตาย (มรณะ) ในอริยสัจคืออะไร เป็นต้น
  2. พุทธวจน: อานาปานสติ รวบรวมโดยทีมวัดนาป่าพง โดยเลือกพระสูตรที่เกี่ยวกับอานาปานสติจากจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงและที่ท่านพุทธทาสและทีมงานรวบรวมไว้อีกที [อ่าน]
  3. หลักภาษาไทย โดยพระยาอุปกิตศิลปสาร เล่มนี้เป็นพื้นฐานของหลักภาษาไทยที่เรียนกันในโรงเรียนเลย ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนีเปลี่ยนหรือยัง จะเรียกว่าเป็นตำราไวยากรณ์ไทยที่ครบถ้วนเล่มแรกเลยก็ได้ โดยทฤษฎีน่าจะอิงกับไวยากรณ์บาลีมาก อ่านไปก็จะคล้าย ๆ หลักสูตรเปรียญธรรม ประโยค 1
  4. ไวยากรณ์ไทย โดยอาจารย์นววรรณ พันธุเมธา เล่นนี้พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2525 แน่นอนทฤษฎีที่ใช้ก็ใหม่กว่าหลักภาษาไทยเล่มข้างบน อ่านแล้วผมรู้สึกคลายความสงสัยบางอย่างจากสิ่งที่เคยเรียนมา
  5. Syntax: A Generative Introduction โดย Andrew Carnie ข้างในเล่มส่วนมากอธิบายทฤษฏีภาษาศาสตร์ของ Noam  Chomsky ที่แทนที่จะมองจากว่ามีคนกลุ่มเล็ก ๆ มากำหนดว่าภาษาควรจะเป็นอย่างไร มาหาว่าจริง ๆ แล้วภาษาที่ผู้ใช้ภาษาใช้กันมันเป็นอย่างไร
  6. Refactoring โดย Martin Flowler จริง ๆ ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ยังอ่านไม่จบแต่ประทับใจ ไม่ใช่จะเอาแต่ลบเขียนใหม่ลบเขียนใหม่
  7. รู้จักกับ IBM PC ด้วยตนเอง โดย ประพัฒน์ อุทโยภาศ เล่มนี้ผมอ่านซ้ำไปมา เป็นหนังสือที่ชวนฝัน ผมฝันถึง OS/2 Unix อะไรต่าง ๆ นานา
  8. หนังสือคู่มือ Laser 200 เล่มที่มีโปรแกรมภาษา Basic เล่มเล็ก ๆ
  9. Inferno โดย Dan Brown อันนี้ก็คือเอามาฝึกก่อนสอบ CU-TEP สนุกดีอ่านง่ายกว่า Harry Potter มาก ๆ
  10. Angels & Demons โดย Dan Brown เล่มนี้ซื้อมาฉลอง Kindle ที่ตอนนี้พังไปแล้ว

ไม่ tag คนอื่น ๆ ในที่อื่นไปแล้ว

ไม่มีหมวดหมู่
0

ทุเรียนนกกระจิบ 2014

ปีนี้ไปที่สวนคุณไพบูลย์เลย

ทุเรียนนกกระจิบ

IMGP3825

บรรยากาศดีครับใต้ต้นไผ่รู้สึกเย็นกว่าอยู่บ้านเยอะ (ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้อยู่ห่างกันเท่าไหร่) ทุเรียนมังคุดนี่เรียกว่าเกรดพิเศษ

ไม่มีหมวดหมู่
1

Sutta sentence alignment experiment

“โลกสูตร

Loka Sutta

เอวมฺเม สุตํ ฯ
1. Evaṃ me sutaṃ:

เอกํ สมยํ ภควา อุรุเวลายํ วิหรติ นชฺชา เนรญฺชราย ตีเร โพธิรุกฺขมูเล ปฐมาภิสมฺพุทฺโธ ฯ
ekaṃ samayaṃ bhagavā uruvelāyaṃ viharati najjā nerañjarāya tīre bodhirukkhamūle paṭhamābhisambuddho.

เตน โข ปน สมเยน ภควา สตฺตาหํ เอกปลฺลงฺเกน นิสินฺโน โหติ วิมุตฺติสุขํ ปฏิสํเวที ฯ
Tena kho pana samayena bhagavā sattāhaṃ ekapallaṅkena nisinno hoti vimuttisukhapaṭisaṃvedī.

อถ โข ภควา ตสฺส สตฺตาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏฺฐหิตฺวา พุทฺธจกฺขุนา โลกํ โวโลเกสิ ฯ
2. Atha kho bhagavā tassa sattāhassa accayena tamhā samādhimhā vuṭṭhahitvā buddhacakkhunā lokaṃ volokesi.

อทฺทสา โข ภควา พุทฺธจกฺขุนา [๒] โวโลเกนฺโต สตฺเต อเนเกหิ สนฺตาเปหิ สนฺตปฺปมาเน อเนเกหิ จ ปริฬาเหหิ ปริฑยฺหมาเน ราคเชหิปิ โทสเชหิปิ โมหเชหิปีติ ฯ
Addasā kho bhagavā buddhacakkhunā lokaṃ volokento satte anekehi santāpehi santappamāne anekehi ca pariḷāhehi pariḍayhamāne rāgajehipi dosajehipi mohajehipiti.

อถ โข ภควา เอตมตฺถํ วิทิตฺวา ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ
3. Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi:

อยํ โลโก สนฺตาปชาโต ผสฺสปเรโต โรคํ วทติ อตฺตโต เยน ๓ หิ มญฺญติ ตโต ตํ โหติ อญฺญถา
“Ayaṃ loko santāpajāto phassapareto rogaṃ vadati attato, yena yena hi maññati tato taṃ hoti aññathā.

อญฺญถาภาวี ภวสตฺโต ๔ โลโก ภวปเรโต ภวเมวาภินนฺทติ
Aññathābhāvi bhavasatto loko bhavapareto bhavamevābhinandati.

#๑ โป. ม. หิตฺวา ฯ ยุ. หตฺวา ฯ ๒ ยุ. โลกํ ฯ ๓ ม. เยน เยน ฯ #๔ ยุ. ภวปฺปตฺโต ฯ
___

ยทาภินนฺทติ ตํ ภยํ ยสฺส ภายติ ตํ ทุกฺขํ
Yadabhinandati [PTS Page 033] [\q 33/] taṃ bhayaṃ yassa bhāyati taṃ dukkhaṃ.

ภววิปฺปหานาย โข ปนิทํ พฺรหฺมจริยํ วุสฺสติ ๑ ฯ
Bhavavippanānāya kho panidaṃ brahmacariyaṃ vussati. [BJT Page 194] [\x 194/]“

http://etipitaka.com/compare?utf8=%E2%9C%93&lang1=thai&volume=25&p1=87&lang2=pali&commit=%E2%96%BA#

http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sltp/Ud_utf8.html#pts.032

http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/ud/ud.3.10.than.html