0

ทุเรียนนกกระจิบ 2014

ปีนี้ไปที่สวนคุณไพบูลย์เลย

ทุเรียนนกกระจิบ

IMGP3825

บรรยากาศดีครับใต้ต้นไผ่รู้สึกเย็นกว่าอยู่บ้านเยอะ (ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้อยู่ห่างกันเท่าไหร่) ทุเรียนมังคุดนี่เรียกว่าเกรดพิเศษ

ไม่มีหมวดหมู่
1

Sutta sentence alignment experiment

“โลกสูตร

Loka Sutta

เอวมฺเม สุตํ ฯ
1. Evaṃ me sutaṃ:

เอกํ สมยํ ภควา อุรุเวลายํ วิหรติ นชฺชา เนรญฺชราย ตีเร โพธิรุกฺขมูเล ปฐมาภิสมฺพุทฺโธ ฯ
ekaṃ samayaṃ bhagavā uruvelāyaṃ viharati najjā nerañjarāya tīre bodhirukkhamūle paṭhamābhisambuddho.

เตน โข ปน สมเยน ภควา สตฺตาหํ เอกปลฺลงฺเกน นิสินฺโน โหติ วิมุตฺติสุขํ ปฏิสํเวที ฯ
Tena kho pana samayena bhagavā sattāhaṃ ekapallaṅkena nisinno hoti vimuttisukhapaṭisaṃvedī.

อถ โข ภควา ตสฺส สตฺตาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏฺฐหิตฺวา พุทฺธจกฺขุนา โลกํ โวโลเกสิ ฯ
2. Atha kho bhagavā tassa sattāhassa accayena tamhā samādhimhā vuṭṭhahitvā buddhacakkhunā lokaṃ volokesi.

อทฺทสา โข ภควา พุทฺธจกฺขุนา [๒] โวโลเกนฺโต สตฺเต อเนเกหิ สนฺตาเปหิ สนฺตปฺปมาเน อเนเกหิ จ ปริฬาเหหิ ปริฑยฺหมาเน ราคเชหิปิ โทสเชหิปิ โมหเชหิปีติ ฯ
Addasā kho bhagavā buddhacakkhunā lokaṃ volokento satte anekehi santāpehi santappamāne anekehi ca pariḷāhehi pariḍayhamāne rāgajehipi dosajehipi mohajehipiti.

อถ โข ภควา เอตมตฺถํ วิทิตฺวา ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ
3. Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi:

อยํ โลโก สนฺตาปชาโต ผสฺสปเรโต โรคํ วทติ อตฺตโต เยน ๓ หิ มญฺญติ ตโต ตํ โหติ อญฺญถา
“Ayaṃ loko santāpajāto phassapareto rogaṃ vadati attato, yena yena hi maññati tato taṃ hoti aññathā.

อญฺญถาภาวี ภวสตฺโต ๔ โลโก ภวปเรโต ภวเมวาภินนฺทติ
Aññathābhāvi bhavasatto loko bhavapareto bhavamevābhinandati.

#๑ โป. ม. หิตฺวา ฯ ยุ. หตฺวา ฯ ๒ ยุ. โลกํ ฯ ๓ ม. เยน เยน ฯ #๔ ยุ. ภวปฺปตฺโต ฯ
___

ยทาภินนฺทติ ตํ ภยํ ยสฺส ภายติ ตํ ทุกฺขํ
Yadabhinandati [PTS Page 033] [\q 33/] taṃ bhayaṃ yassa bhāyati taṃ dukkhaṃ.

ภววิปฺปหานาย โข ปนิทํ พฺรหฺมจริยํ วุสฺสติ ๑ ฯ
Bhavavippanānāya kho panidaṃ brahmacariyaṃ vussati. [BJT Page 194] [\x 194/]”

http://etipitaka.com/compare?utf8=%E2%9C%93&lang1=thai&volume=25&p1=87&lang2=pali&commit=%E2%96%BA#

http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sltp/Ud_utf8.html#pts.032

http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/ud/ud.3.10.than.html