โยคะในศาสนาพุทธ

ภิกษุ ท. !

ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้สึกว่า “เราเป็นผู้ได้เจโตสมถะในภายใน  แต่ยังไม่ได้อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา“  ดังนี้แล้ว.

ภิกษุนั้นพึงตั้งอยู่ในเจโตสมถะในภายใน แล้วประกอบโยคกรรมเพื่อการได้อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา.

ภิกษุนั้น ครั้นสมัยอื่น ก็เป็นผู้ได้เจโตสมถะในภายในด้วย ได้อธิปัญญาธัมมวิปัสสนาด้วย

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๒  หน้าที่ ๑๑๔๐

โฆษณา

ถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคือง หรือจักโทมนัสน้อยใจในคนเหล่านั้น อันตรายจะพึงมีแก่เธอทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นเป็นแน่

“พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ์ ก็ตาม เธอทั้งหลายไม่ควรอาฆาต ไม่ควรโทมนัสน้อยใจ ไม่ควรแค้นใจในคนเหล่านั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ์ ถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคือง หรือจักโทมนัสน้อยใจในคนเหล่านั้น อันตรายจะพึงมีแก่เธอทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นเป็นแน่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ์ ถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคือง หรือจักโทมนัสน้อยใจในคนเหล่านั้น เธอทั้งหลายจะพึงรู้คำที่เขาพูดถูก หรือคำที่เขาพูดผิดได้ ละหรือ?”

http://etipitaka.com/read?keywords=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2&language=thai&number=3&volume=9

หนังสือ: บาปแค่ไหนก็ไม่ขวางทางนิพพาน

หนังสือ: บาปแค่ไหนก็ไม่ขวางทางนิพพาน

เดินผ่านไปเห็นเล่มนี้หัวข้อน่าสนใจดี … คนเราถ้าผิดพลาดไปแล้วกลับใจ จะไปถึงจุดสูงสุดในทางศาสนาได้หรือไม่. เล่นนี้ยกตัวอย่างพระเทวทัตเลย ประมาณว่าเป็น กรณีที่หนักที่สุดแล้ว ในพุทธประวัติ ข้างในเล่มก็ไม่ใช่หนังสืออ่าน หนักๆ นะครับ … จริงเนื้อหาสรุปไม่กี่บรรทัดก็ได้ (ผมว่านะ). อ่านแล้วสนุกดี ผมชอบภาษาก็แปลกไปกว่าหนังสือที่ผมอ่านบ่อยๆ หลายเล่ม.