Vauquois’s triangle

Vauquois’s triangle หรือ Translation triangle เอาไว้แสดง architecture ของ Machine translation system ต่างๆ จะใช้สถิติใช้กฎก็ใช้สามเหลี่ยมนี้ได้ ประมาณว่ามองคนละมิติกัน

สามเหลี่ยมที่ว่า [click]

Moses hypothesis (search graph)

We can get Moses search graph by using the option -output-search-graph. Its format is explained at http://www.statmt.org/moses/?n=Moses.AdvancedFeatures. However after I have read it, I still did not understand many thing especially “covered” and “stack”. (“recombined” is not in scope of this post.) Both “covered” and “stack” are related covered foreign (source) language words. Stack is number of covered words and “covered” is referred to start and end position of covered words. These are trivial. However probably because of my English is bad, from the explanation, I did not understand that “covered” referred to “current” or “latest” translated words but “stack” is referred translated words including previous (ancestor) hypotheses too.

Example:
0 hyp=859 stack=2 back=80 score=-7.85572 transition=-1.97807 forward=11192 fscore=-16.5095 covered=4-4 out=ที่

0 hyp=11 stack=1 back=0 score=-5.63929 transition=-5.63929 forward=160 fscore=-15.6831 covered=0-0 out=ฉัน ไม่ รู้

0 hyp=80 stack=1 back=0 score=-5.87765 transition=-5.87765 forward=880 fscore=-15.1593 covered=3-3 out=กิน อาหาร

0 hyp=859 stack=2 back=80 score=-7.85572 transition=-1.97807 forward=11192 fscore=-16.5095 covered=4-4 out=ที่


hypothesis_m

For example, hypothesis 859’s stack=2 since it is include the word “eat” (3-3) from hypothesis 80 too. Previous (ancestor) hypotheses can be traced by looking at “back” (back pointer). “out” is translated string (in target language). It is directly corresponded to “covered” since “out” does not contain translated string from previous hypotheses but only current one.

In brief, “out” and “covered” is about current translation made by a hypothesis only but “stack” is about current + what are inherited from previous hypotheses (ancestors). And previous hypotheses can be traced by “back”.

Google translation กับการแปลภาษาไทย

ข่าวจาก http://www.blognone.com/node/10564 และ @phisite. ทำให้ผมทราบว่า Google แปลภาษาไทยได้แล้ว. อย่างไรก็ตามมีคำถามตามมาหลายอย่าง เช่นใครเป็นคนทำเครื่องแปล ทำไมทำได้ ฯลฯ.

จริงๆ แล้วผมก็ไม่รู้คำตอบที่แน่นอนเหมือนกัน แต่จากเว็บของ Google เอง แบบว่าใช้เครื่องแปลแบบใช้สถิติ (Statistical machine translation; SMT). แต่ SMT ก็มีหลายแบบผมก็ไม่รู้ชัดว่าแบบไหน อย่างไรก็ตามมีนักวิจัยท่านหนึ่ง ที่ผมติดตามผลงาน และไปทำงานที่ Google ชื่อ Franz Josep Och ก็เป็นไปได้มากว่าจะใช้ Statistical phrase-based machine translation อย่างไรก็ตามก็มีผลงานล่าสุดเกี่ยวกับ Syntax augmented machine translation ออกมาด้วย.

สำหรับภาษาไทยผม *คาดว่า* ใช้แบบ syntax augmented machine translation อาจจะยากสักหน่อย เพราะต้องทำโปรแกรมวิเคราะห์ syntax ด้วย. แต่ถ้าใช้ phrase-based machine translation ก็สามารถใช้โปรแกรมเดิมได้เลย โปรแกรมที่ต้องการเพิ่มอาจจะมีแค่โปรแกรมตัดคำ. อย่างไรส่วนต่างที่สำคัญคือ *ตัวอย่างการแปล* (parallel corpus) เช่น

* ฉันกินข้าว | I eat rice
* I saw a bird | ฉันเห็นนก
* I like music | ฉันชอบดนตรี
(ตัวอย่างอาจจะง่านเกินไปมากๆ)

ถ้าเรามีตัวอย่างแบบข้างบนมากๆ และครอบคลุม อาจจะเอามาทำ translation memory ได้ โดยพยายาม match ประโยคในตัวอย่าง กับประโยคที่เราต้องการจะแปล อาจจะใช้ fuzzy matching แล้วดูว่า match กันกี่เปอร์เซ็น. อย่างไรก็ตามโอกาสที่ประโยคจะเกิดซ้ำกัน 100% หรือ 90% ก็อาจจะไม่ได้ง่ายมากนัก. phrase-based machine translation ล้ำหน้าไปกว่านั้นคือจะหา phrase (ในที่นี้คือส่วนย่อยๆ ของประโยค อาจจะ 2-3 คำ) เช่น หาให้ได้ว่า “I like” แปลว่า “ฉันชอบ” แล้วพยายามเอาชิ้นส่วน phrase เล็กนี้ มาต่อกันทำเกิดเป็นคนแปลขึ้นมา.

จะต่ออย่างไรนี้ก็ต้องอาศัยสถิติ เช่น “a bitter” จะแปลว่า “ที่น่าเศร้าสลด” หรือ “ที่น่าขมขื่น” หรืออื่นๆ นี้ก็ใช้สถิติเข้ามาช่วยตัดสินใจได้ สถิติก็มีได้หลายอย่างเช่น โอกาสที่ “a bitter” จะแปลเป็น “ที่น่าขมขื่น” โอกาสที่ “ที่น่าขมขื่น” จะโดนย้ายที่ ต่างภาษากันก็อาจจะต้องย้ายที่ได้บ้าง ถ้าอ่านภาษาอังกฤษน่าจะต้องดูคำว่า distortion กับ reordering. และโอกาสที่คำแปลแต่ละแบบจะเกิดในภาษาปลายทาง เช่น ก็หากันตรงเลยว่า “น่าขมขื่น” มีโอกาสเกิดในภาษาไทยเท่าไหร่. (ไว้วันหลังผมจะหาตัวอย่างที่ชัดเจนกว่านี้มาใส่)

ถ้าเรามีตัวอย่างการแปลมาพอ ก็อาจจะลองทำ SMT ในเครื่องของเราเล่นเองได้ โดยไม่ต้องมีความรู้เรื่องกฎไวยากรณ์อะไรเลยโดย เพียงแต่โหลดโปรแกรม moses-decoder และเพื่อนๆ เช่น GIZA++ มาใช้ อาจจะแถมโปรแกรมตัดคำอย่าง KUcut อีกหน่อย ก็พอจะทำ SMT ได้แล้ว แต่ผลก็อาจจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ หรืออาจจะดีก็ได้มั้ง.

Reading phrase table (for Moses) using Python

I’m going to analyze phrase table that is generated by Moses. So I have studied phrase table format from http://www.statmt.org/moses/?n=FactoredTraining.ScorePhrases and written a Python script for reading a phrase table into Python dict. The code is as follow.

import re

def _decode_tokens(field):
  return filter(lambda t: t != '', re.split(" ", field))

def _decode_link(link):
  m = re.match("\((.*)\)", link)
  if m:
    toks = filter(lambda l: l != '', re.split(",", m.group(1)))
    return map(lambda l: int(l), toks)
  else:
    raise RuntimeError

def _decode_links(field):
  links = filter(lambda t: t != '', re.split(" ", field))
  return map(_decode_link, links)

def _decode_num(field):
  toks = filter(lambda t: t != '', re.split(" ", field))
  return map(lambda tok: float(tok), toks)

def read_phrase_table(filename):
  NUM_FIELD = 5
  for i, line in enumerate(open(filename)):
    fields = re.split("\|\|\|", line.strip())
    if len(fields) != NUM_FIELD:
      raise RuntimeError
    phrase = {}
    phrase['source'] = _decode_tokens(fields[0])
    phrase['target'] = _decode_tokens(fields[1])
    phrase['links'] = _decode_links(fields[2])
    phrase['rev_links'] = _decode_links(fields[3])
    nums = _decode_num(fields[4])
    phrase['phrase_trans_prob'] = nums[0]
    phrase['lex_weight'] = nums[1]
    phrase['rev_phrase_trans_prob'] = nums[2]
    phrase['rev_lex_weight'] = nums[3]
    phrase['phrase_penalty'] = nums[4]
    yield phrase

def main():
  for phrase in read_phrase_table("phrase-table.0-0"):
    print phrase

if __name__ == '__main__':
  main()

Simple + dirty Python binding for Moses (SMT decoder)

I want to call Moses from python like below:

from moses import Moses
m = Moses("enth/model/moses.ini")
print m.decode("i eat rice")
# result: ฉัน กิน ข้าว

so i create this extension.

moses.cpp:
#include
#include “structmember.h”
#include “Parameter.h”
#include “StaticData.h”
#include “Manager.h”
#include “Hypothesis.h”
#include
#include
#include

typedef struct {
PyObject_HEAD
Parameter *param;
const StaticData *staticData;
vector *weights;
vector *inputFactorOrder, *outputFactorOrder;
FactorMask *inputFactorUsed;
long translation_id;
} Moses;

static int
Moses_traverse(Moses *self, visitproc visit, void *arg)
{
return 0;
}

static int
Moses_clear(Moses *self)
{
// FIXME
return 0;
}

static void
Moses_dealloc(Moses* self)
{
Moses_clear(self);
self->ob_type->tp_free((PyObject*)self);
}

static PyObject *
Moses_new(PyTypeObject *type, PyObject *args, PyObject *kwds)
{
Moses *self;

self = (Moses *)type->tp_alloc(type, 0);

if (self != NULL) {
self->param = new Parameter();
if(self->param == 0) {
Py_DECREF(self);
return NULL;
}
self->staticData = &(StaticData::Instance());
if(self->staticData== 0) {
Py_DECREF(self);
return NULL;
}

self->weights = new vector;
if(self->weights == 0) {
Py_DECREF(self);
return NULL;
}

self->inputFactorOrder = new vector();
if(self->inputFactorOrder == NULL) {
Py_DECREF(self);
return NULL;
}

self->outputFactorOrder = new vector();
if(self->outputFactorOrder == NULL) {
Py_DECREF(self);
return NULL;
}

self->inputFactorUsed = new FactorMask();
if(self->inputFactorUsed == NULL) {
Py_DECREF(self);
return NULL;
}

self->translation_id = 0;

return (PyObject *)self;
}

static int
Moses_init(Moses *self, PyObject *args, PyObject *kwds)
{
const char *ini_path;

if(!PyArg_ParseTuple(args, “s”, &ini_path))
return -1;
if(!(self->param->LoadParam(std::string(ini_path))))
return -1;

if (!StaticData::LoadDataStatic(self->param))
return -1;

if(self->weights) {
delete self->weights;
self->weights = new vector(self->staticData->GetAllWeights());
}

if(self->weights->size() != self->staticData->GetScoreIndexManager().GetTotalNumberOfScores())
return -1;

if(self->inputFactorOrder && self->outputFactorOrder && self->inputFactorUsed) {
delete self->inputFactorOrder;
delete self->outputFactorOrder;
delete self->inputFactorUsed;
self->inputFactorOrder = new vector(self->staticData->GetInputFactorOrder());
self->outputFactorOrder = new vector(self->staticData->GetOutputFactorOrder());
self->inputFactorUsed = new FactorMask(*self->inputFactorOrder);
}
return 0;
}

static PyMemberDef Moses_members[] = {
/*
{“first”, T_OBJECT_EX, offsetof(Moses, first), 0,
“first name”},
{“last”, T_OBJECT_EX, offsetof(Moses, last), 0,
“last name”},
{“number”, T_INT, offsetof(Moses, number), 0,
“moses number”}, */
{NULL} /* Sentinel */
};

static PyObject *
Moses_decode(Moses* self, PyObject *args)
{
const char *source_sentence;
if(!PyArg_ParseTuple(args, “s”, &source_sentence))
return NULL;
std::stringstream s;
s < < source_sentence <inputFactorOrder)) {
if (long x = source.GetTranslationId()) {
if (x >= self->translation_id) {
self->translation_id = x + 1;
}
} else {
source.SetTranslationId(self->translation_id++);
}
Manager manager(source, self->staticData->GetSearchAlgorithm());
manager.ProcessSentence();
const Hypothesis *hypo = manager.GetBestHypothesis();
PyObject* result = PyList_New(0);
while(hypo != NULL) {
stringstream phrase_stream;
phrase_stream < GetCurrTargetPhrase();
PyList_Append(result,
PyString_FromString(phrase_stream.str().c_str()));
hypo = hypo->GetPrevHypo();
}
PyList_Reverse(result);
return result;
} else {
PyErr_SetString(PyExc_RuntimeError, “Input cannot be read properly”);
return NULL;
}
}

static PyMethodDef Moses_methods[] = {
{“decode”, (PyCFunction)Moses_decode, METH_VARARGS,
“Return decoded target language”},
{NULL} /* Sentinel */
};

static PyTypeObject MosesType = {
PyObject_HEAD_INIT(NULL)
0, /*ob_size*/
“moses.Moses”, /*tp_name*/
sizeof(Moses), /*tp_basicsize*/
0, /*tp_itemsize*/
(destructor)Moses_dealloc, /*tp_dealloc*/
0, /*tp_print*/
0, /*tp_getattr*/
0, /*tp_setattr*/
0, /*tp_compare*/
0, /*tp_repr*/
0, /*tp_as_number*/
0, /*tp_as_sequence*/
0, /*tp_as_mapping*/
0, /*tp_hash */
0, /*tp_call*/
0, /*tp_str*/
0, /*tp_getattro*/
0, /*tp_setattro*/
0, /*tp_as_buffer*/
Py_TPFLAGS_DEFAULT | Py_TPFLAGS_BASETYPE | Py_TPFLAGS_HAVE_GC, /*tp_flags*/
“Moses objects”, /* tp_doc */
(traverseproc)Moses_traverse, /* tp_traverse */
(inquiry)Moses_clear, /* tp_clear */
0, /* tp_richcompare */
0, /* tp_weaklistoffset */
0, /* tp_iter */
0, /* tp_iternext */
Moses_methods, /* tp_methods */
Moses_members, /* tp_members */
0, /* tp_getset */
0, /* tp_base */
0, /* tp_dict */
0, /* tp_descr_get */
0, /* tp_descr_set */
0, /* tp_dictoffset */
(initproc)Moses_init, /* tp_init */
0, /* tp_alloc */
Moses_new, /* tp_new */
};

static PyMethodDef module_methods[] = {
{NULL} /* Sentinel */
};

#ifndef PyMODINIT_FUNC /* declarations for DLL import/export */
#define PyMODINIT_FUNC void
#endif
PyMODINIT_FUNC
initmoses(void)
{
PyObject* m;

if (PyType_Ready(&MosesType) < 0)
return;

m = Py_InitModule3("moses", module_methods,
"Example module that creates an extension type.");

if (m == NULL)
return;

Py_INCREF(&MosesType);
PyModule_AddObject(m, "Moses", (PyObject *)&MosesType);
}

setup.py:
from distutils.core import setup, Extension

module1 = Extension('moses',
define_macros = [('MAJOR_VERSION', '0'),
('MINOR_VERSION', '1')],
include_dirs = ['../moses/src'],
libraries = ['moses', 'z', 'oolm', 'dstruct', 'misc'],
library_dirs = ['../moses/src'],
sources = ['moses.cpp'])

setup (name = 'moses',
version = '0.1',
description = 'This is a demo package',
author = 'Vee Satayamas',
author_email = 'vsatayamas@gmail.com',
url = 'http://www.python.org/doc/current/ext/building.html&#039;,
long_description = '''
This is really just a demo package.
''',
ext_modules = [module1])

การแปลภาษาไทย – อังกฤษโดยใช้สถิติ

การแปลภาษาโดยใช้สถิติ เดี๋ยวนี้มีโปรแกรม open source ให้ download กันมาใช้แล้ว. เช่น GIZA++ ที่เอาไว้เตรียม model และ Moses ที่เอาไว้แปล (decode). โดยใช้งานตาม diagram ข้างล่าง.

smt_flow.png

สิ่งที่เหมือนขาดไปคือ “โปรแกรมตัดประโยคภาษาไทย”. แต่ถ้าจะแปลอังกฤษเป็นไทยก็มีนะ. และคลังข้อความขนานที่มันใหญ่พอ.

เครื่องจักรแปลภาษางุงิกับภาษาไทย

ภาษางุงิเป็นภาษาที่เด็กๆ และวัยรุ่นไทยนิยมใช้สื่อสารกัน. ภาษางุงิพูดเขียนคล้ายๆภาษาไทย และยืมอักษรภาษาไทยไปใช้ อย่างไรก็ตามการใช้คำแบบคำแตกต่างกันอย่างมาก. มากไปกว่านั้นการสะกดคำยังแตกต่างกันอีกด้วย. ยกตัวอย่างเช่น “งับๆ” ในภาษางุงิแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ครับๆ”.

อย่างไรก็ตามภาษางุงิไม่ได้ใช้เป็นภาษาราชการของประเทศใดๆ มากไปกว่านั้นยังใช้เฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงทำให้เยาวชนจำเป็นต้องเรียนภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาไทย เพิ่มเติมขึ้นจากภาษางุงิ ฯลฯ. มากไปกว่านั้นคนไทยทั่วไปก็อาจจะอยากทราบว่าข้อความภาษางุงิเขียนว่าอะไร.

ดังนั้นเราจึงข้อเสนอโครงการสร้างเครื่องจักรแปลภาษางุงิเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษางุง. ซึ่งในช่วงแรกจะเริ่มจากการสร้างพจนานุกรมไทย – งุงิ กันก่อน. … จะสร้างอย่างไรดี?